Abans d’entrar en profunditat i d’analitzar un per un els punts del Selfie, destaquem per una banda la gran competència digital de l’alumnat, la infraestructura i equips disponibles i el lideratge dels mestres. Per altra banda, com a punts millorar, clarament trobem la pràctica d’avaluació. A continuació desglossem aquests, juntament amb la resta de punts que no hem mencionat. En general tots els diferents perfils es mostren coherents i no hi ha gaire diferència entre les respostes dels diferents agents. (mestres, equip directiu i alumnes)

Lideratge

Podem certificar que tenim una estratègia digital a seguir que hem desenvolupat en col·laboració amb els mestres de tot el claustre. Donem suport a la incorporació de noves tecnologies d’ensenyament a l’aula. 

Col·laboració i interconnexió

En aquest punt, tot i que els resultats es mouen entre un 3 i un 3,4, ens manca definir una estratègia d’avaluació cíclica conjunta. No sempre debatem sobre els avantatges i els inconvenients de l’ensenyança i l’aprenentatge amb tecnologies digitals, tot i que ho tenim en compte. Ens falta globalitzar en tots els cicles l’ús de tecnologies digitals al col·laborar amb altres organitzacions. 

Infraestructura i equips

A nivell d’infraestructura, el nostre centre dona suport total a l’ensenyament i aprenentatge amb tecnologies digital. Tenim a disposició dispositius digitals per utilitzar-los a través d’internet. En el moment en el que sorgeix algun imprevist o problema tècnic, no sempre es solucionen les incidències de manera immediata. Al nostre centre existeixen sistemes de protecció de dades, que s’han vist reforçats després de fer la FIC. Amb la nova dotació d’ordinadors els alumnes tenen més fàcil accés als dispositius quan els necessites. 

Desenvolupament professional continu

Des de fa un parell d’anys, hem anat reforçant la formació al centre en funció de les mancances i punts dèbils que s’han anat detectant. En aquest sentit, la FIC digital d’aquest curs ha estat reforç específic per dotar de competència digital al professorat a l’hora que hem pogut adaptar-ne alguns dels seus continguts a les necessitats específiques de cada cicle. Això ens ha permés abordar amb més precisió aquells aspectes que hem detectat anteriorment. 

Pedagogia: suports i recursos

El professorat del centre està habituat a buscar, crear  recursos educatius a través d’internet, a l’hora que els utilitza en EVA’s. Des de fa més de 5 anys, l’escola ha utilitzat les tecnologies digitals per tal de comunicar-se internament i externament en tots els àmbits d’actuació. 

Pedagogia: implementació a l’aula

Les tecnologies digitals són utilitzades pel nostre professorat per adaptar els continguts a les necessitats individuals de l’alumnat. A l’hora, s’han utilitzat activitats d’aprenentatge digitals que han motivat i fomentar la creativitat de l’alumnat. Aquestes eines tecnològiques també han servit per facilitar la col·laboració entre alumnes i s’han convertit en una eina indispensable per treballar els projectes. 

Pràctiques d’avaluació

Aquest punt és amb diferència el punt on hem trobat més mancances, tot i que després d’haver fet la FIC hem creat una línia d’avaluació transversal a tot el centre. En primer lloc, hem determinat que no sempre el professorat utilitza tecnologies digitals per avaluar les habilitats de l’alumnat. A partir de la FIC, hem afegit eines de retroalimentació digital que permet al professorat veure la utilitzat d’aquestes eines. Així mateix, un altre punt a millorar seria l’ús d’eines de tecnologies digitals per a que l’alumnat pugui realitzar observacions constructives sobre les feines dels seus companys i companyes. 

Competències digitals de l’alumnat

Des del centre, tenim ben present la importància d’incidir amb l’aspecte de la seguretat, des de l’inici de l’ús de dispositius digitals per part de l’alumnat. Així doncs el nostre alumnat aprèn a utilitzar internet de manera segura i responsable. La selecció d’informació fiable i precisa a internet pren importància també des d’un inici en les dinàmiques que es desenvolupen a l’aula, buscant diferents fonts i contrastant-les. L’alumnat és capaç de crear continguts digitals i de comunicar-se utilitzant tecnologies digitals (vídeos explicatius, correu electrònic, blogs, etc.)

Segons les opinions de l’equip directiu, podem constatar que els factors que limiten l’ús de les tecnologies són els següents: 

 • Falta de pressupost
 • Equip digital insuficien
 • Connexió a internet poc fiable o lenta

Segons les opinions dels mestres, podem constatar que els factors que limiten l’ús de les tecnologies són els següents: 

 • Limitacions de l’espai escolar
 • Connexió a internet poc fiable o lenta
 • Falta de temps per als professors
 • Professors amb competències digitals insuficients

En relació a l’aprenentatge en remot, constatem que per part dels mestres, es constaten els següents factors negatius: 

 • Accés limitat de l’alumnat a dispositius digitals
 • Baixa competència digitals de les famílies
 • Manca de temps per desenvolupar material digital

En relació a l’aprenentatge en remot, constatem que per part dels mestres i l’equip directiu, es constaten els següents factors positius: 

 • L’escola té experiència en l’ús dels EVA
 • L’escola té accés a recursos digitals en línea ben organitzats
 • Els docents col·laboren dins de l’escola per a l’ús de la tecnologia
 • L’escola té una estratègia digital
 • L’escola té una comunicació regular i i ben organitzada amb les famílies

En relació al coneixement tècnic de l’alumnat, destaquem que la majoria d’alumnes saben com utilitzar el programari i les aplicacions sense ajuda. A l’hora, en el cas que no se’n surtin, saben demanar ajuda. Un 20% de l’alumnat és autònom i sap trobar ajuda i respostes a internet i un 25% reconeix que sovint es distreu quan utilitza dispositius digitals. 

Respecte a la competència digital docent, el nivell mig del claustre és el B1 (Integrador), pel que suposem que són capaços d’utilitzar les tecnologies digitals de forma creativa per millorar diferents aspectes de la pràctica pedagògica i professional.