Matriculació

Matrícula 2019-2020

Publicació d’admesos

12 de juny

Període de matrícula

del 20 al 26 de juny de 2019 (ambdós inclosos)  de 08:30 a 13:30h

Documentació a presentar

  • ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL DNI, O NIE,  DEL PARE i  MARE O TUTOR/A (sinò s’ha adjuntat a la preinscripció).En el cas que l’adreça del DNI no coincideixi amb l’adreça del padró, cal portar el DNI renovat d’un dels pares o tutors.

  • ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL CARNET DE VACUNACIONS i en cas de no tenir-ne, certificat mèdic oficial justificatiu.
  • ORIGINAL I FOTOCÒPIA DE LA TARGETA SANITÀRIA
  • 2 fotografies de l’alumne/a d’Educació Infantil i 1 si és de primària. (en el moment de la matrícula)

  • N. compte bancari per domiciliar rebuts.